fudyTelli demo

Dine-in Privaatsusteade

Kehtib alates 01.03.2023    Käesolev Privaatsusteade kirjeldab reegleid, mille järgi Fudy töötleb Klientide isikuandmeid.     1.MÕISTED    1.1. Privaatsusteade kasutatakse mõisteid alljärgmises tähenduses     Fudy: Fudy OÜ, registrikood 16182871, asukoht Harju maakond, Saku vald, Tänassilma küla, Põikmäe tn 2, 76406. Infoühiskonnateenuse pakkuja, kes on arendanud ja opereerib Rakendust     Klient: füüsiline isik, kes on esitanud Rakenduse kaudu tellimuse, sõlmides tellimuse täitmiseks Partneriga müügilepingu ja kes on tasunud tellimuse eest Rakenduse kaudu     Partner: restoranpidaja, kes on sõlminud Fudyga Rakenduse kasutamise lepingu ja kes pakub Klientidele oma müügikohas võimalust esitada ja tasuda tellimuse eest Rakenduse kaudu     Rakendus: rakendus, mis avaneb QR-koodi skaneerimisel nutiseadme abil ja mille vahendusel tehakse kättesaadavaks Partneri müügikoha menüü, võimaldatakse Kliendil esitada tellimus ja tasuda tellimuse eest nutiseadme vahendusel     Privaatsusteade: käesolev privaatsusteade     Leping: Kliendi üldtingimused, mis reguleerivad Rakenduse kasutamist Kliendi poolt tellimuste esitamisel     IKÜM: Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus)     2.VASTUTAV TÖÖTLEJA     2.1. IKÜM kohaselt loetakse vastutavaks töötlejaks isikut, kes üksi või koos teistega määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid.     2.2. Fudy pakub Klientidele Rakenduse kaudu võimalust tutvuda Partneri müügikoha menüüga, esitada Partnerile tellimuse ja tasuda tellimuse eest ilma Partneri töötaja kaasabita. Fudy töötleb Rakendust kasutavate Klientide isikuandmeid vastutava töötlejana.     2.3. Lisaks Fudyle võib Klientide isikuandmete vastutavaks töötlejaks olla ka Partnerid, kes töötlevad Klientide isikuandmeid Kliendi tellimuse täitmiseks.     2.4. Fudy ja Partner on iseseisvad teineteisest sõltumatud vastutavad töötlejad. Kahtluse vältimiseks, Fudy ei vastuta ühelgi juhul Partneri poolt toimepandud IKÜM rikkumiste eest.     3.TÖÖDELDAVAD ISIKUANDMED    3.1. Fudy töötleb Rakendust kasutatavate Klientide kohta alljärgnevaid Isikuandmeid:     Tellimuste Andmed: Kliendi ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress, tellimuse kuupäev, tellimuse nr, tellimuse sisu, sh tellimuse kohta esitatud Kliendi erisoovid ja kommentaarid, tellimuse maksumus     Maksete Andmed: pangakaardi või muu maksevahendi andmed     Seadme andmed: Teave, mis puudutab seadet, millelt Klient Rakendust kasutab, sealhulgas seadme mudel, nimi ja mistahes muu identifikaator ning selle võrgu IP-aadress, mille vahendusel Rakendust kasutatakse     Rakenduse kasutamise andmed: Rakenduse kasutamisele kulunud aeg, Rakenduse külastamise kellaaeg ja kuupäev, Kliendi tegevus Rakenduses     Fudy töötleb Kliendi kohta peamiselt isikuandmeid, mida ta saab otse Kliendilt. Fudy võib teatud isikuandmeid koguda Kliendilt automaatselt, kui Klient külastab Rakendust.   Isikuandmete avaldamine Fudyle on vabatahtlik. Siiski võib juhtuda, et Fudy ei saa pakkuda Kliendile teenuseid, kui Klient keeldub isikuandmete andmisest. Näiteks ei saa Fudy Kliendi tellimust Partnerile edastada, kui Klient keeldub makse tegemisel oma isikuandmete lisamisest.     4.TÖÖTLEMISE EESMÄRGID    Tellimuste Andmed  -Rakenduse kasutamise võimaldamiseks   -Müügilepingu sõlmimise ja täitmise võimaldamiseks   -Tellimuste esitamise võimaldamiseks   -Tellimuse valmimisest teavitamiseks   -Trendide analüüsiks   ÕIGUSLIK ALUS  Lepingu täitmiseks (IKÜM art 6 (1)-b))  Fudy õigustatud huvi (ÜM art 6 (1)-f))     Maksete Andmed   -Raamatupidamise seaduses või maksukorralduse seaduses sätestatud kohustuste täitmiseks   -Õigusnõuete ja -vaidlustega tegelemiseks ning nende lahendamiseks   ÕIGUSLIK ALUS  Seadusest tulenev kohustus (ÜM art 6 (1)-c))   Lepingu täitmiseks (IKÜM art 6 (1)-b))     Seadme andmed  -Rakenduse ja seal pakutavate teenuste kvaliteedi parandamiseks   -Rakenduses esinevate vigade leidmiseks   ÕIGUSLIK ALUS  Fudy õigustatud huvi (ÜM art 6 (1)-f))     Rakenduse kasutamise andmed   -Rakenduse ja seal pakutavate teenuste kvaliteedi parandamiseks   -Trendide analüüsiks   -Rakenduses esinevate vigade leidmiseks   ÕIGUSLIK ALUS  Fudy õigustatud huvi (ÜM art 6 (1)-f))     5.AUTOMATISEERITUD OTSUS VÕI PROFILEERIMINE     5.1. Automatiseeritud otsuse tegemine viitab otsusele, mis tehakse üksnes Kliendi isikuandmete automatiseeritud töötlemisel. See tähendab isikuandmete töötlemist, kasutades näiteks tarkvarakoodi või algoritmi, mis ei vaja inimese sekkumist.     5.2. Fudy ei töötle Klientide isikuandmeid automatiseeritud töötlusel põhineva otsuse tegemiseks profiilianalüüsi alusel.     6.ISIKUANDMETE SÄILITAMINE    6.1. Fudy ei säilita isikuandmeid kauem, kui see on lähtuvalt isikuandmete töötlemise eesmärgist või kehtiva õiguse alusel vajalik. Rakenduse kasutamisel kohustub Klient seejuures sisestama tellimuse igakordsel esitamisel oma isikuandmed tellimuse vormi, v.a. kui Klient on andnud Fudyle nõusoleku tellimusvormi andmete säilitamiseks tellimusvormi automaatse täitmise eesmärgil.     6.2. Lisaks eelnevale, lähtub Fudy isikuandmete säilitamisel alljärgmistest tähtaegadest:   6.2.1. Tellimuste Andmeid ja Maksete Andmeid või mis tahes muud tasu maksmist tõendavaid dokumente säilitatakse 7 aastat tasu maksmisest;   6.2.2. Vaidluste ja juurdlustega seotud andmeid säilitatakse kuni otsuse saavutamiseni.     7.ISIKUANDMETE EDASTAMINE     7.1. Rakenduse kasutamise võimaldamiseks võib Fudy jagada Klientide isikuandmeid järgmistele kolmandatele osapooltele:   7.1.1. Partnerile, kui Klient on esitanud Partnerile Rakenduse kaudu tellimuse. Fudy edastab Partnerile Kliendi eesnime, perekonnanime esimese tähe ja Kliendi poolt tellimuses esitatud andmed;   7.1.2. Serverimajutajad, kes majutavad Fudy servereid;   7.1.3. Maksete vahendamise teenuse pakkuja;   7.1.4. Analüütika teenuse pakkuja;   7.1.5. Õigusabiteenust osutav isik või võlgade sissenõudja.     7.2. Ülalnimetatud isikud asuvad peamiselt Euroopa Majanduspiirkonnas. Fudy ei saa siiski välistada, et osad tema poolt kasutatavad teenusepakkujad võivad asuda ka riikides, mille puhul ei ole Euroopa Komisjon andmekaitse taset hinnanud või pidanud seda oma otsusega piisavaks. Piisava andmekaitse taseme puudumise tõttu ei pruugi nimetatud riikides olla tagatud isikuandmete turvalisus, sh kaitstus mistahes väärkasutamise, volitamatu juurdepääsu, avalikustamise, muutmise või hävitamise eest, selliselt nagu see on tagatud Euroopa Liidus. Fudy tagab asjakohaste kaitsemeetmete kohaldamise, kui Kliendi isikuandmeid edastatakse riikidesse väljaspool Euroopa Liitu.     8.ISIKUANDMETE TURVALISUS     8.1. Fudy on rakendanud vajalikke organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnilisi turvameetmeid selleks, et Klientide isikuandmed oleksid kaitstud mistahes väärkasutamise, volitamatu juurdepääsu, avalikustamise, muutmise või hävitamise eest.     8.2. Kliendi isikuandmetele on ligipääs üksnes selleks volitatud isikutel. Seejuures kohustuvad isikuandmetele juurdepääsu omavad isikud järgima konfidentsiaalsuskohustust.     9.KLIENDI ÕIGUSED     9.1. Kliendil on tema isikuandmete töötlemisel kõik andmesubjektile kehtivast õigusest tulenevad õigused, muuhulgas järgmised õigused:   9.1.1. juurdepääsuõigus: Kliendil on õigus igal ajal küsida, kas Fudyl on tema kohta isikuandmeid või mitte ning saada teavet selle kohta, milliseid isikuandmeid Fudy Kliendi kohta töötleb;   9.1.2. õigus isikuandmete parandamisele: Kliendil on õigus taotleda Fudylt oma isikuandmete täpsustamist või parandamist, kui need on ebapiisavad, puudulikud või valed;   9.1.3. õigus vastuväidete esitamisele: Kliendil on õigus esitada Fudyle vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise suhtes, näiteks siis kui isikuandmete kasutamine põhineb Fudy õigustatud huvil;   9.1.4. õigus nõuda isikuandmete kustutamist: Kliendil on õigus taotleda isikuandmete kustutamist, näiteks siis, kui isikuandmeid töödeldakse Kliendi nõusolekul ja kui ta on nõusoleku tagasi võtnud;   9.1.5. õigus piirata töötlemist: Kliendil on õigus nõuda, et Fudy piiraks tema isikuandmete töötlemise kehtiva õiguse alusel, näiteks kui Fudy ei vaja Kliendi isikuandmeid enam töötlemise eesmärkidel või kui Klient on esitanud isikuandmete töötlemise suhtes vastuväite;   9.1.6. õigus võtta isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek tagasi: kui isikuandmete töötlemine põhineb Kliendi antud nõusolekul, on Kliendil igal ajal õigus Fudyle antud nõusolek tagasi võtta;   9.1.7. õigus andmete ülekantavusele: Kliendil on õigus ise saada Fudylt isikuandmeid, mida Klient on ise Fudyle esitanud ning mida töödeldakse Kliendi nõusoleku alusel või Kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks, kirjalikult või üldkasutavas elektroonilises vormingus, ning, kui see on tehniliselt võimalik, nõuda, et Fudy edastaks need andmed kolmandale teenusepakkujale;   9.1.8. kaebuse esitamise õigus: esitada oma õiguste rikkumise korral kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või kohtule.     9.2. Kliendi käesolevas peatükis loetletud õigused seoses isikuandmete töötlemisega ei ole täielikud õigused. Teatud juhtudel võivad teiste andmesubjektide õigused või Fudy juriidilised kohustused piirata Kliendi õigusi.     9.3. Isikuandmete töötlemisega kaasnevate õiguste teostamiseks või taotluste esitamiseks, tuleb Kliendil võtta Fudyga ühendust (kontaktandmed on leitavad punkti alt „Kontaktandmed“).       10.PRIVAATSUSTEATE MUUTMINE     10.1. Fudyl on õigus aeg ajalt ühepoolselt täiendada ja/või muuta käesolevat Privaatsusteadet. Privaatsusteate uuendamisel esitatakse uuendatud Privaatsusteade Klientidele Rakenduse kaudu tellimuse esitamisel.     11.KONTAKTANDMED     11.1. Isikuandmete töötlemist puudutavate küsimuste või taotluste korral palume ühendust võtta e-posti aadressil estonia-support@fudy.eu.     11.2. Isikuandmete töötlemist puudutavate kaebuste osas soovitame esmalt ühendust võtta Fudyga. Kliendil on õigus pöörduda kaebuste lahendamiseks ka Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.