fudyTelli demo

Dine-in teenus üldtingimused kliendile

Kehtivad alates 01.03.2023     Käesolevad dine-in teenuse üldtingimused kohalduvad restoranipidajale dine-in rakenduse kasutamisel ja selle vahendusel loodud õigussuhetele.     1.MÕISTED JA SISSEJUHATUS   1.1. Üldtingimustes kasutatakse mõisteid alljärgmises tähenduses:    Fudy: Fudy OÜ, registrikood 16182871, asukoht Harju maakond, Saku vald, Tänassilma küla, Põikmäe tn 2, 76406. Infoühiskonnateenuse pakkuja, kes on arendanud Fudy dine-in rakenduse ja opereerib seda     Klient füüsiline isik, kes on esitanud Partneri Müügikohas Rakenduse kaudu Tellimuse, sõlmides Tellimuse täitmiseks Partneriga müügilepingu ning kes on tasunud Fudy dine-in rakenduse kaudu Tellimuse eest    Partner restoranipidaja, kes on sõlminud Fudyga Rakenduse kasutamise lepingu ning kes pakub oma Müügikoha külastajatele võimalust esitada Tellimus ja tasuda selle eest Rakenduse kaudu    Rakendus rakendus, mis avaneb QR-koodi skaneerimisel nutiseadme abil ja mille vahendusel tehakse kättesaadavaks Partneri Müügikoha menüü, võimaldatakse Kliendil esitada Tellimus ja tasuda Tellimuse eest nutiseadme vahendusel    Tellimus Kliendi poolt Partnerile esitatud toodete tellimus     Müügileping Kliendi ja Partneri vahel sõlmitud müügileping, mille alusel müüb Partner Kliendile Tellimuses toodud tooted     Tellimuse hind hind, mida Klient on kohustatud tasuma Tellimuses toodud toodete eest     Üldtingimused Fudy dine-in teenuse üldtingimused kliendile, mis kohalduvad Kliendile Tellimuste esitamisel ja Tellimuse eest tasumisel     1.2. Klient saab aru ja mõistab, et Fudy ei ole restoranipidaja ning ta ei valmista Rakenduse vahendusel pakutavaid tooteid ning ta ei ole Rakenduses pakutavate toodete edasimüüjaks. Fudy on infoühiskonna teenuse pakkuja, kes haldab ja opereerib Rakendust, mis võimaldab restoranipidajast Partnerile lihtsustada Tellimuste vastuvõtmise protsessi.     1.3. Fudy ei ole Müügilepingu pooleks, Müügileping sõlmitakse Kliendi ja Partneri vahel. Eelnevat arvestades, Fudy ei vastuta Partneri tegevuse või tegevusetuse eest Müügilepingu täitmisel. Fudy ei hinda ega taga Rakendust kasutatavate Partnerite sobivust, seaduslikkust ega suutlikkust. Klient saab aru ja mõistab, et Fudy ei vastuta Partneri poolt valmistatavate või müüdavate toodete ja nende turvalisuse eest. Fudy ei vastuta ka selle eest, et Rakenduses kuvatud toodete pildid vastavad Partneri poolt tegelikult valmistatud toodetele.     1.4. Fudy vahendab Rakenduse kaudu Müügilepingu sõlmimist Kliendi ja Partneri vahel. Sellega seoses Fudy muuhulgas kogub Klientidelt Tellimuse eest tasumisele kuuluvaid makseid ning edastab need Partneritele vastavalt käesolevates Üldtingimustes ning Partneritega sõlmitud lepingutes sätestatud korrale.     1.5. Käesolevad Üldtingimused kohalduvad kõikidele Kliendi poolt esitatud Tellimustele.     1.6. Tellimuse esitamisega kinnitab Klient, et ta on õigus- ja teovõimeline isik, kellel on õigus teha Rakenduses võimaldatud tehinguid.     2.TELLIMUSE ESITAMINE     2.1. Müügikohas Rakenduse kaudu Tellimuse esitamiseks skaneerib Klient oma nutiseadmega tema poolt valitud lauas olevat QR-koodi. QR-koodi skaneerimisel avaneb automaatselt Rakendus koos Partneri menüüga. Kui Kliendil on allergiaid või muid toitumispiiranguid või ta soovib saada enne Tellimuse esitamist toodete kohta täpsemat informatsiooni, siis tuleb tal täiendava info saamiseks pöörduda Müügikoha töötaja poole, kes vajadusel nõustab Klienti sobiva toote leidmisel.     2.2. Tellimuse esitamiseks valib Klient menüüst sobivad tooted lisades need ostukorvi ja tasub nende eest Rakenduse kaudu. Kui Kliendil on Tellimuse kohta erinõudmisi, siis Klient esitab need Partnerile Tellimuse kommentaarilahtris.     2.3. Kui Klient soovib tellida tooteid, mis nõuavad vanuse tuvastamist (nt alkohol, energiajoogid), siis kohustub Klient Tellimuse esitamisel on vanust kinnitama. Lisaks võib Partner Tellimuse üleandmisel nõuda Kliendilt isikut tõendava dokumendi esitamist. Partneril on õigus keelduda Tellimuse üleandmisest, kui Klient ei esita kehtivat isikut tõendavat dokumenti ning Kliendi Tellimus tühistatakse.     2.4. Kliendi poolt esitatud Tellimus seotakse Kliendi lauanumbriga, millel olevat QR-koodi Klient skaneeris. Sõltuvalt Müügikohast tuuakse Tellimus selle valmimisel Kliendile laudu või tehakse Kliendile muul viisil teatavaks Tellimuse valmimine (nt SMS-i edastamisega Kliendi poolt tellimuse juures avaldatud telefoninumbrile).     2.5. Klient saab esitada Tellimuse Partnerile, kui ta on esitanud Fudyle kehtiva maksevahendi (nt krediitkaardi, internetimaksete võimalusega deebetkaardi või muu maksevahendi) andmed. Fudy ei säilita ise Kliendi maksevahendi andmeid, vaid neid säilitab Fudy poolt kasutatav kolmandast isikust makseteenuse pakkuja.     2.6. Tellimuse esitamisega Partnerile kaotab Klient võimaluse Tellimust muuta või tühistada. Seetõttu peab Klient enne Tellimuse esitamist Tellimuse hoolikalt üle vaatama ja veenduma, et Tellimus vastab tema soovidele.     2.7. Müügileping Tellimuses toodud toodete osas loetakse Kliendi ja Partneri vahel sõlmituks arvates Kliendi poolt makse sooritamisest.     3.TASU JA ARVELDAMINE     3.1. Fudy esitab Rakenduse kaudu tehtud Tellimuse eest Kliendile arve, millel näidatakse Tellimuse hinda. Rakenduse kaudu Tellimuse esitamisega nõustub Klient nimetatud tasuga ning kohustub seda tasuma.     3.2. Tellimuse hinnale vastavad vahendid broneeritakse Kliendi maksevahendiga seotud kontolt ning kui Tellimus on täidetud ja Kliendile üle antud, siis arvestatakse broneeritud vahendid maksevahendiga seotud kontolt automatseelt maha.     3.3. Tellimuse hinna tasumisega Fudyle on Klient täitnud Müügilepingust tuleneva tasu maksmise kohustuse Partneri ees.     3.4. Fudy edastab Kliendilt kogutud Tellimuse hinna Partnerile vastavalt temaga sõlmitud lepingutele.     4.RAKENDUSEGA SEOTUD INTELLEKTUAALOMANDI ÕIGUSED     4.1. Rakendus ja kogu selle sisu, sh tarkvara, andmebaasid, Rakenduses kasutatavad dokumendid, pildimaterjal ja informatsioon, intellektuaalomandi õigused kuuluvad Fudyle või tema litsentsiandjatele.     4.2. Kliendil on keelatud:     4.2.1. kasutada Rakendust pettuseks või mis tahes muul ebaseaduslikul eesmärgil;   4.2.2. keelitada teisi tegema mis tahes ebaseaduslikke tegusid või neis osalema;   4.2.3. rikkuda mis tahes siseriikliku õigusakti või nõudeid;   4.2.4. ahistada, kuritarvitada, solvata, kahjustada laimata, teotada, halvustada, ähvardada või diskrimineerida soo, seksuaalse sättumuse, religiooni, etnilise kuuluvuse, rassi, vanuse, rahvusliku päritolu või puude alusel;   4.2.5. esitada eksitavaid või ebaõigeid andmeid;   4.2.6. üles laadida või edastada viiruseid või mis tahes muud tüüpi pahavara, mida kasutatakse või võidakse kasutada viisil, mis mõjutab Rakenduse funktsionaalsust või toimimist;   4.2.7. kasutada Rakendust ebamoraalsetel eesmärkidel.       **5.VASTUTUS **    5.1. RAKENDUSEGA SEOSES VÕI SELLE KAUDU KÄTTESAADAVAKS TEHTUD SISU VÕI FUNKTSIOONE PAKUTAKSE PÕHIMÕTTEL „NAGU ON“ JA „NAGU SAADAVAL“, ILMA MIS TAHES OTSE VÕI KAUDSELT VÄLJENDATUD TAGATISTETA. FUDY ÜTLEB LAHTI KÕIGIST GARANTIIDEST NIIVÕRD, KUIVÕRD SEE ON KOHALDATAVA ÕIGUSE ALUSEL VÕIMALIK. FUDY EI TAGA EGA GARANTEERI, ET RAKENDUS ON ALATI KÄTTESAADAV VÕI MÕNEL KONKREETSEL AJAHETKEL KÄTTESAADAV, TOIMIB IGAL AJAL KATKESTUSTETA, ON TURVALINE VÕI VABA VIGADEST, VASTAB KLIENDI MISTAHES VAJADUSTELE VÕI ON VABA VIIRUSTEST, HÄIRETEST, KAITSTUD HÄKKIMISTE JA MUU TURVALISUST VÄHENDAVA SISSE TUNGIMISE EEST.     5.2. Fudy ei ole Müügilepingu pooleks, mistõttu ei vastuta Fudy Müügilepingust tulenevate nõuete eest. Kui Klient avastab Rakenduse vahendusel tellitud Toodetel mistahes puudusi, siis selliste puuduste eest vastutab Partner ning pretensioonid tuleb esitada otse Partnerile.     6.MUUD SÄTTED     6.1. Rakenduse kasutamisest tulenevatele õigussuhetele Fudy ja Kliendi vahel kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte. Sõltumata eeltoodust on tarbijast Kliendil õigus tugineda ka sellistele imperatiivsetele seaduse sätetele, mis kohalduksid kohalduva õiguse kokkuleppe puudumisel. Siiski mainime ära, et Kliendil ei ole Rakenduse kaudu tellitavate toodete osas seadusest tulenevat õigust ilma põhjuseta Müügilepingust taganeda kooskõlas direktiivi 2011/83/EU. Tarbija taganemisõigus on välistatud tulenevalt asjaolust, et toodete näol on tegemist kiiresti riknevate ja vananevate toodetega.     6.2. Rakenduse kasutamisest tekkinud vaidlusi püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendab vaidluse Harju Maakohus. Tarbijast Kliendil on aga alati õigus esitada hagi oma elukohajärgse riigi pädevale kohtule. Kui Kliendi elukoht asub Euroopa Liidus, siis on Kliendil õigus pöörduda Fudyga tekkinud vaidluse lahendamiseks veebipõhise vaidluste lahendamise platvormi (ODR) poole, mida haldab Euroopa Komisjon (kättesaadav: ec.europa.eu/odr). Samuti on Kliendil õigus esitada taotlus vaidluse lahendamiseks Kliendi asukohariigi tarbijavaidluste ametile või muule vaidluste kohtuvälise lahendamise eest vastutavale asutusele (näiteks Eesti Tarbijavaidluste komisjonile).     6.3. Käesolevatest Üldtingimustest tulenevaid õigusi ja kohustusi ei saa Klient üle anda kolmandatele isikutele ilma Fudy eelneva kirjaliku nõusolekuta.