FudySaņem demo

Dine-in pakalpojums vispārīgie noteikumi un nosacījumi klientiem

Spēkā no 01.03.2023     Šie Dine-in (ēdināšanas) pakalpojuma vispārīgie noteikumi un nosacījumi attiecas uz restorānu īpašniekiem dine-in lietotnes izmantošanā un uz tās pamata izveidotās tiesiskās attiecībās.     1. DEFINĪCIJAS UN PREAMBULA    1.1. Šajos vispārīgajos noteikumos un nosacījumos izmantotajiem terminiem ir šāda nozīme:     Fudy: Fudy OÜ, reģistrācijas kods16182871, adrese Harju apriņķis,Saku vald, Tänassilma, Põikmäe tn 2, 76406   Informācijas sabiedrības pakalpojumu sniedzējs, kas izstrādājis un pārvalda Fudy Dine-in Lietotni     Klients: Fiziska persona, kas ar Lietotnes palīdzību veic pasūtījumu Partnera Tirdzniecības vietā, noslēdzot pārdošanas līgumu ar Partneri par Pasūtījuma izpildi un samaksā par pasūtījumu ar Fudy Dine-in Lietotnes palīdzību     Partneris: Restorāna īpašnieks, kurš noslēdzis līgumu ar Fudy par Lietotnes izmantošanu un piedāvā savas Tirdzniecības vietas apmeklētājiem iespēju veikt Pasūtījumus un samaksāt par tiem, izmantojot Lietotni     Lietotne: Lietotne, kas atveras, ar viedierīces palīdzību skenējot kvadrātkodu (QR kodu), un kurā ir pieejama Partnera Tirdzniecības vietas ēdienkarte, un Klientam ir nodrošināta iespēja veikt Pasūtījumu un samaksāt par Pasūtījumu ar viedierīces palīdzību     Pasūtījums: Produktu pasūtījums, ko Klients nodod Partnerim     Pārdošanas līgums: Starp Klientu un Partneri noslēgts pārdošanas līgums, uz kura pamata Partneris pārdod Pasūtījumā ietvertos produktus Klientam     Pasūtījuma cena: Cena, kas Klientam jāmaksā par Pasūtījumā ietvertajiem produktiem     Vispārīgie noteikumi un nosacījumi: Fudy Dine-in pakalpojuma Vispārīgie noteikumi un nosacījumi Klientiem, kas piemērojami Klientam, veicot Pasūtījumus un maksājot par Pasūtījumu     1.2. Klients saprot un atzīst, ka Fudy nav restorāna īpašnieks un neizgatavo ar Lietotnes palīdzību piedāvātos produktus, kā arī nav Lietotnē piedāvāto produktu izplatītājs. Fudy ir informācijas sabiedrības pakalpojuma sniedzējs, kas vada un pārvalda Lietotni, ar kuras palīdzību Partneri – restorānu īpašnieki var vienkāršot Pasūtījumu pieņemšanas procesu.     1.3. Fudy nav Pārdošanas līguma puse, Pārdošanas līgums ir noslēgts starp Klientu un Partneri. Ņemot vērā augšminēto, Fudy neatbild par Partnera darbībām vai bezdarbību Pārdošanas līguma izpildē. Fudy neizvērtē un negarantē Partneru, kuri izmanto Lietotni, piemērotību, likumību vai rīcībspēju. Klients saprot un atzīst, ka Fudy neatbild par Partnera ražotiem vai pārdotiem produktiem un to drošību. Turklāt Fudy nav pienākuma pārliecināties par to, vai jebkādi Lietotnē demonstrēti produktu attēli atbilst Partnera faktiski ražotiem produktiem.     1.4. Fudy nodrošina starpniecību starp Klientu un Partneri Pārdošanas līguma noslēgšanā ar Lietotnes palīdzību. Saistībā ar to Fudy, cita starpā, iekasē maksājumus, ko Klienti veic Partnerim par saviem Pasūtījumiem un pārskaita tos Partnerim šajos Vispārīgajos noteikumos un nosacījumos un ar Partneriem noslēgtajos līgumos norādītajā kārtībā.     1.5. Šie Vispārīgie noteikumi un nosacījumi ir piemērojami visiem Klienta veiktiem Pasūtījumiem.     1.6. Veicot pasūtījumu, Klients apstiprina, ka ir persona ar aktīvu un pasīvu tiesībspēju, kam ir tiesības veikt Lietotnē pieejamos darījumus.     2. PASŪTĪJUMU VEIKŠANA     2.1. Lai veiktu Pasūtījumu Tirdzniecības vietā, izmantojot Lietotni, Klients ar viedierīci skenē kvadrātkodu (QR kodu) uz izvēlētā galdiņa. Skenējot kvadrātkodu (QR kodu), Lietotne automātiski atveras, parādot Partnera ēdienkarti. Ja Klientam ir alerģijas vai citi diētiski ierobežojumi, vai tas vēlas pirms Pasūtījuma veikšanas saņemt sīkāku informāciju par produktiem, papildu informācijas saņemšanai jāsazinās ar Tirdzniecības vietas darbinieku, kurš nepieciešamības gadījumā konsultēs Klientu piemērota produkta atrašanā.     2.2. Lai veiktu pasūtījumu, Klients izvēlas no ēdienkartes piemērotus produktus, pievieno tos iepirkumu grozam un samaksā par tiem ar Lietotnes palīdzību. Ja Klientam ir īpašas prasības attiecībā uz Pasūtījumu, Klients tās iesniedz Partnerim Pasūtījuma komentāru sadaļā.     2.3. Ja Klients vēlas pasūtīt produktus, kuru iegādei nepieciešama Klienta vecuma pārbaude (piemēram, alkohols, tabaka, enerģijas dzērieni), Klientam ir pienākums, veicot Pasūtījumu, apstiprināt savu vecumu. Turklāt, nododot Pasūtījumu, Partneris var prasīt, lai Klients uzrāda personas dokumentu. Partnerim ir tiesības atteikt Pasūtījuma piegādi, ja Klients neuzrāda derīgu personas dokumentu, un tādā gadījumā Klienta Pasūtījums tiek atcelts.     2.4. Klienta veiktais Pasūtījums ir piesaistīts Klienta galdiņa numuram, uz kura Klients ir noskenējis kvadrātkodu (QR kodu). Atkarībā no Tirdzniecības vietas izpildītais Pasūtījums tiek piegādāts Klientam, vai arī Klients tiek citādi informēts par Pasūtījuma izpildi (piemēram, nosūtot īsziņu uz tālruņa numuru, ko Klients norādījis Pasūtījumā).     2.5. Klients var veikt Pasūtījumu Partnerim, kad tas ir sniedzis Fudy informāciju par likumīgiem maksāšanas līdzekļiem (piemēram, kredītkarte, debetkarte ar tiešsaistes maksājuma funkciju vai citi maksāšanas līdzekļi). Fudy neglabā datus par Klienta maksāšanas līdzekļiem, tā vietā šos datus glabā Fudy nolīgts maksājumu pakalpojuma sniedzējs – trešā persona.     2.6. Veicot Pasūtījumu Partnerim, Klients zaudē iespēju mainīt vai atcelt Pasūtījumu. Tādēļ pirms Pasūtījuma iesniegšanas Klientam rūpīgi jāpārbauda Pasūtījums un jāpārliecinās, ka Pasūtījums atbilst tā vēlmēm.     2.7. Pārdošanas līgums starp Klientu un Partneri par Pasūtījumā ietvertiem produktiem uzskatāms par noslēgtu, kad Klients veic maksājumu.     3. MAKSAS UN NORĒĶINI    3.1. Fudy izraksta Klientam rēķinu par Pasūtījumu, kas veikts ar Lietotnes palīdzību, norādot Pasūtījuma cenu. Veicot Pasūtījumu ar Lietotnes palīdzību, Klients apstiprina minēto maksu un apņemas to samaksāt.     3.2. Naudas summa, kas atbilst Pasūtījuma cenai, tiek rezervēta Klienta maksāšanas līdzeklim piesaistītajā kontā, un pēc Pasūtījuma izpildes un nodošanas Klientam rezervētā naudas summa automātiski tiek atskaitīta no maksāšanas līdzeklim piesaistītā konta.     3.3. Samaksājot Fudy Pasūtījuma cenu, Klients ir izpildījis no Pārdošanas līguma izrietošo pienākumu pret Partneri samaksāt maksu.     3.4. Fudy pārskaita no Klienta iekasēto Pasūtījuma cenu Partnerim saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti ar to.     4. AR LIETOTNI SAISTĪTAS INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBAS     4.1. Intelektuālā īpašuma tiesības uz Lietotni un visu tās saturu, tai skaitā uz Lietotnē izmantoto programmatūru, datubāzēm, dokumentiem, attēliem un informāciju pieder Fudy vai tā licencētājiem.     4.2. Klients nedrīkst:   4.2.1. Izmantot Lietotni krāpniecības vai jebkādā citā nelikumīgā nolūkā;   4.2.2. Mudināt citus veikt jebkādas nelikumīgas darbības vai piedalīties tajās;   4.2.3. Pārkāpt jebkādu nacionālo likumdošanu vai prasības;   4.2.4. Vajāt, uzmākties, apvainot, radīt kaitējumu, celt neslavu, nievāt, noniecināt, draudēt vai diskriminēt uz dzimuma, seksuālās orientācijas, reliģijas, etniskās piederības, rases, vecuma, nacionālās izcelsmes vai invaliditātes pamata;   4.2.5. Sniegt maldinošus vai neprecīzus datus;   4.2.6. Augšupielādēt vai pārsūtīt vīrusus vai jebkāda veida ļaunprogrammatūras, kas tiek izmantotas vai ir izmantojamas tādā veidā, kas ietekmē Lietotnes funkcionalitāti vai veiktspēju;   4.2.7. Izmantot Lietotni amorālos nolūkos.     5. ATBILDĪBA     5.1. SATURS UN FUNKCIONALITĀTES, KAS IR PIEEJAMAS SAISTĪBĀ AR LIETOTNI VAI AR TĀS PALĪDZĪBU, TIEK NODROŠINĀTAS “TĀDAS, KĀDAS TĀS IR” UN “TĀDAS, KĀDAS TĀS PIEEJAMAS” BEZ JEBKĀDĀM KONKRĒTĀM VAI PĒC NOKLUSĒJUMA PIEŅEMTĀM GARANTIJĀM. FUDY NORAIDA JEBKĀDAS GARANTIJAS AR PIEMĒROJAMO LIKUMU ATĻAUTĀ APJOMĀ. FUDY NEGARANTĒ, KA LIETOTNE IR PIEEJAMA VIENMĒR VAI JEBKĀDĀ KONKRĒTĀ LAIKĀ, VIENMĒR FUNKCIONĒ BEZ PĀRTRAUKUMIEM, IR DROŠA PRET KĻŪMĒM VAI BRĪVA NO TĀM, ATBILST JEBKĀDĀM KLIENTA VAJADZĪBĀM VAI IR BRĪVA NO VĪRUSIEM, FUNKCIONĒŠANAS DEFEKTIEM, IR AIZSARGĀTA PRET UZLAUŠANU UN CITU IEJAUKŠANOS, KAS SAMAZINA DROŠĪBU.     5.2. Fudy nav puse ar Lietotnes palīdzību noslēgtajos Pārdošanas līgumos, tādēļ Fudy neatbild ne par kādām pretenzijām, kas izriet no Pārdošanas līguma. Ja Klients atklāj jebkādus trūkumus ar Lietotnes palīdzību veiktā Pasūtījumā, par šādiem trūkumiem atbild Partneris, un pretenzijas ir jāiesniedz tieši Partnerim.     6. CITI NOTEIKUMI     6.1. Tiesiskās attiecības starp Fudy un Klientu, kas izriet no Lietotnes izmantošanas, regulē Igaunijas Republikas likumi. Neraugoties uz augšminēto, Klientam kā patērētājam ir tiesības paļauties arī uz tā pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvajiem aktiem, ja Fudy veic savu profesionālo vai komercdarbību šajā valstī.     6.2. Puses pieliek visas pūles, lai pārrunu ceļā atrisinātu jebkādus strīdus, kas izriet no Lietotnes. Ja vienošanos neizdodas panākt, strīdu izšķir Harju apriņķa tiesa. Tomēr Klientam kā patērētājam vienmēr ir tiesības ierosināt lietu kompetentā tiesā savas dzīvesvietas valstī. Ja Klienta dzīvesvieta ir Eiropas Savienībā, Klientam ir tiesības nodot strīdu ar Fudy izšķiršanai tiešsaistes strīdu risināšanas platformā (ODR), ko pārvalda Eiropas Komisija (pieejama: ec.europa.eu/odr). Tāpat Klientam ir tiesības iesniegt strīda izšķiršanas pieprasījumu Klienta dzīvesvietas valsts patērētāju strīdu iestādei vai citai iestādei, kas atbild par strīdu risināšanu ārpustiesas ceļā (piemēram, Igaunijas Patērētāju strīdu komisijai).     6.3. Klients nedrīkst nodot no šiem Vispārīgajiem noteikumiem un nosacījumiem izrietošās tiesības un saistības trešajām personām bez Fudy iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.