FudySaņem demo

Dine-in privātuma paziņojums

Spēkā no 01.03.2023    Šajā Privātuma paziņojumā aprakstīti noteikumi, ko Fudy piemēro Klientu personas datu apstrādei.     1. DEFINĪCIJAS    1.1 Šajā Privātuma paziņojumā izmantotajiem terminiem ir šāda nozīme:     Fudy: Fudy OÜ, reģistrācijas kods 16182871, adrese Harju apriņķis, Saku vald, Tänassilma, Põikmäe tn 2, 76406     Informācijas sabiedrības pakalpojumu sniedzējs, kas izstrādājis un pārvalda Fudy dine-in lietotni.     Klients: Fiziska persona, kas ar Lietotnes palīdzību veic pasūtījumu Partnera Tirdzniecības vietā, noslēdzot pārdošanas līgumu ar Partneri par Pasūtījuma izpildi un samaksā par pasūtījumu ar Lietotnes palīdzību.     Partneris: Restorāna īpašnieks, kurš noslēdzis līgumu ar Fudy par Lietotnes izmantošanu un piedāvā Klientiem iespēju savā Tirdzniecības vietā veikt Pasūtījumus un samaksāt par tiem, izmantojot Lietotni     Lietotne: Lietotne, kas atveras, ar viedierīces palīdzību skenējot kvadrātkodu (QR kodu), un kurā ir pieejama Partnera Tirdzniecības vietas ēdienkarte, un Klientam ir nodrošināta iespēja veikt Pasūtījumu un samaksāt par Pasūtījumu ar viedierīces palīdzību     Privātuma paziņojums: Šis privātuma paziņojums     Līgums: Vispārīgie noteikumi un nosacījumi klientiem, kas regulē Lietotnes izmantošanu, Klientam veicot pasūtījumus     VDAR: Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)     2. PĀRZINIS     2.1. Saskaņā ar VDAR “pārzinis” ir persona, kas patstāvīgi vai kopīgi ar citiem nosaka personas datu apstrādes mērķus un veidus.     2.2. Ar Lietotnes palīdzību Fudy piedāvā klientiem iespēju patstāvīgi izskatīt Partnera tirdzniecības vietas ēdienkarti, iesniegt Partnerim pasūtījumu un samaksāt par pasūtījumu bez Partnera darbinieka palīdzības. Fudy pārziņa statusā apstrādā to Klientu personas datus, kuri izmanto Lietotni.     2.3. Papildus Fudy arī Partneris var rīkoties kā Klientu personas datu pārzinis, kad tiek apstrādāti Klientu personas dati Klientu pasūtījumu izpildei.     2.4. Fudy un Partneris ir atsevišķi pārziņi, kas ir neatkarīgi viens no otra. Lai izvairītos no domstarpībām, Fudy nekādos apstākļos nevar saukt pie atbildības par VDAR pārkāpumiem no Partnera puses.       3. APSTRĀDĀJAMIE PERSONAS DATI     3.1. Fudy apstrādā šādus to Klientu Personas datus, kuri izmanto Lietotni:     Pasūtījuma dati: Klienta vārds un uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, pasūtījuma datums, pasūtījuma numurs, pasūtījuma saturs, tai skaitā ar pasūtījumu saistītie Klienta īpašie lūgumi un piebildes, pasūtījuma vērtība     Maksājuma dati: Bankas kartes vai citu maksājumu līdzekļu dati     Ierīces dati: Informācija par ierīci, ko Klients izmanto Lietotnes pārvaldīšanai, tai skaitā ierīces modelis, nosaukums un jebkāds cits identifikators, kā arī tā tīkla IP adrese, caur kuru tiek izmantota Lietotne     Lietotnes izmantošanas dati Lietotnes izmantošanā pavadītais laiks, Lietotnes apmeklēšanas laiks un datums, Klienta darbības Lietotnē     Fudy apstrādā galvenokārt tos Klienta personas datus, ko saņem tieši no Klienta. Fudy var iegūt konkrētus personas datus no Klienta automātiski, kad Klients apmeklē Lietotni.     Personas datu atklāšana Fudy ir brīvprātīga. Tomēr var gadīties, ka Fudy nespēj nodrošināt pakalpojumus Klientam, ja Klients atsakās sniegt personas datus. Piemēram, Fudy nevar nosūtīt Klienta pasūtījumu Partnerim, ja Klients atsakās pievienot savus personas datus, veicot maksājumu.     4. APSTRĀDES MĒRĶI    Pasūtījuma dati   -Padarīt Lietotni pieejamu izmantošanai   -Nodrošināt iespēju noslēgt un pildīt Pārdošanas līgumu   -Nodrošināt iespēju veikt Pasūtījumus   -Paziņot par Pasūtījuma izpildi   -Analizēt tendences   TIESISKAIS PAMATS   Līguma izpilde (VDAR 6(1)-b) pants)   Fudy likumīgās intereses (VDAR, 6(1)-f) pants) sniegt patērētājiem lieliskus pakalpojumus     Maksājuma dati  -Izpildīt Pārskatu likumā vai Nodokļu likumā noteiktās saistības   -Izskatīt un risināt juridiskas pretenzijas un strīdus   TIESISKAIS PAMATS   Likumisks pienākums (VDAR 6(1)-c) pants)   Līguma izpilde (VDAR, 6(1)-b) pants)     Ierīces dati  Uzlabot Lietotni un tajā sniedzamo pakalpojumu kvalitāti   Atklāt jebkādas kļūmes Lietotnē  TIESISKAIS PAMATS  Fudy likumīgās intereses (VDAR, 6(1)-f) pants) sniegt patērētājiem lieliskus pakalpojumus     Lietotnes izmantošanas dati  -Uzlabot Lietotni un tajā sniedzamo pakalpojumu kvalitāti   -Analizēt tendences   -Atklāt jebkādas kļūmes Lietotnē   TIESISKAIS PAMATS  Fudy likumīgās intereses (VDAR, 6(1)-f) pants) sniegt patērētājiem lieliskus pakalpojumus     5. AUTOMATIZĒTA LĒMUMU PIEŅEMŠANA VAI PROFILĒŠANA     5.1. Automatizēta lēmumu pieņemšana nozīmē tādu lēmumu, kura pamatā ir vienīgi Klienta personas datu automatizēta apstrāde. Tas nozīmē personas datu apstrādi, izmantojot, piemēram, programmatūras kodu vai algoritmu, kam nav nepieciešama cilvēka iejaukšanās.     5.2. Fudy neapstrādā Klientu personas datus automatizētas lēmumu pieņemšanas vai profilēšanas nolūkā.     6. PERSONAS DATU GLABĀŠANA     6.1 Fudy neglabā personas datus ilgāk, kā tas nepieciešams tā mērķa sasniegšanai, ar kādu tiek apstrādāti personas dati, vai saskaņā ar piemērojamo likumu noteiktu laiku. Izmantojot Lietotni, Klients ievada savus personas datus pasūtījuma formā katru reizi, kad tiek veikts Pasūtījums, izņemot gadījumu, ja Klients ir devis Fudy piekrišanu saglabāt pasūtījuma formā ietvertos datus automātiskas pasūtījuma formas aizpildīšanas nolūkā.     6.2 Papildus iepriekš minētajam Fudy piemēro personas datu glabāšanai šādus termiņus:     6.2.1 Pasūtījuma dati un Maksājuma dati vai jebkādi citi dokumenti, kas pierāda maksas samaksu, tiek glabāti 7 gadus no maksājuma veikšanas;   6.2.2 Ar strīdiem un izmeklēšanu saistīti dati tiek glabāti līdz risinājuma panākšanai.     7. PERSONAS DATU NODOŠANA     7.1. Lai nodrošinātu Lietotnes izmantošanu, Fudy var kopīgot Klientu personas datus ar šādām trešajām personām:   7.1.1. Partneris, ja Klients ir nodevis pasūtījumu Partnerim ar Lietotnes palīdzību. Fudy nodod Partnerim Klienta vārdu, uzvārda pirmo burtu un Klienta pasūtījumā norādītos datus;   7.1.2. Serveru turētājs, kura turējumā atrodas Fudy serveri;   7.1.3. Maksājumu starpniecības pakalpojumu sniedzējs;   7.1.4. Analītikas pakalpojumu sniedzējs;   7.1.5. Persona, kas sniedz juridiskās palīdzības pakalpojumus, vai parādu piedzinējs.     7.2. Augšminētās personas galvenokārt atrodas Eiropas Ekonomiskajā Zonā. Tomēr Fudy nevar izslēgt to, ka daži no tā izmantotajiem pakalpojumu sniedzējiem var atrasties arī tādās valstīs, kuru datu aizsardzības līmeni Eiropas Komisija nav novērtējusi vai atzinusi par atbilstošu. Sakarā ar neatbilstošu datu aizsardzības līmeni šādas valstis nevar garantēt tādu pašu personas datu aizsardzības līmeni, tai skaitā šādu datu aizsardzību pret nelikumīgu izmantošanu, nesankcionētu piekļuvi, atklāšanu, pārveidošanu vai zaudējumu, kāds ir nodrošināts Eiropas Savienībā. Ja Klienta personas dati tiek nodoti uz valstīm ārpus Eiropas Savienības, Fudy jāpārliecinās par to, lai tiek piemēroti atbilstoši aizsardzības pasākumi.     8. PERSONAS DATU DROŠĪBA    8.1. Fudy ir veicis nepieciešamos organizatoriskos, fiziskos un IT drošības pasākumus, lai nodrošinātu Klientu personas datu aizsardzību pret nelikumīgu izmantošanu, nesankcionētu piekļuvi, atklāšanu, pārveidošanu vai zaudējumu.     8.2. Tikai autorizētām personām ir piekļuve Klientu personas datiem. Turklāt personām, kam ir piekļuve personas datiem, ir saistoši konfidencialitātes pienākumi.     9. KLIENTA TIESĪBAS     9.1. Klienta personas datu apstrādē Klientam ir visas no likuma izrietošās tiesības, kas attiecas uz datu subjektiem, tai skaitā šādas tiesības:     9.1.1. Tiesības piekļūt: Klientam ir tiesības jebkurā laikā vaicāt, vai Fudy turējumā atrodas jebkādi tā personas dati, un saņemt informāciju par to, kādus personas datus Fudy apstrādā par Klientu;     9.1.2. Tiesības labot personas datus: Klientam ir tiesības prasīt, lai Fudy precizē vai labo tā personas datus, ja tie ir nepietiekami, nepilnīgi vai neprecīzi;     9.1.3. Tiesības iesniegt iebildumus: Klientam ir tiesības iesniegt Fudy iebildumus sakarā ar savu personas datu apstrādi, piemēram, tad, ja personas datu apstrādes pamats ir Fudy likumīgās intereses;     9.1.4. Tiesības prasīt personas datu dzēšanu: Klientam ir tiesības prasīt personas datu dzēšanu, piemēram, tad, ja personas dati tiek apstrādāti ar Klienta piekrišanu un Klients ir atsaucis savu piekrišanu;     9.1.5. Tiesības ierobežot apstrādi: Klientam ir tiesības prasīt, lai Fudy ierobežo tā personas datu apstrādi uz piemērojamā likuma pamata, piemēram, tad, ja Klienta personas dati Fudy vairs nav nepieciešami apstrādei, vai tad, ja Klients ir iebildis pret personas datu apstrādi;     9.1.6. Tiesības atsaukt personas datu apstrādei sniegto piekrišanu: Ja personas datu apstrādes pamats ir Klienta sniegtā piekrišana, Klientam ir tiesības atsaukt Fudy sniegto piekrišanu jebkurā laikā;     9.1.7. Tiesības uz datu pārnesamību: Klientam ir tiesības saņemt no Fudy personas datus, ko Klients ir iesniedzis Fudy un kas tiek apstrādāti uz Klienta piekrišanas pamata vai nolūkā pildīt ar Klientu noslēgtu līgumu, rakstiskā vai vispārizmantojamā elektroniskā formātā un, ja tas ir tehniski iespējams, pieprasīt, lai Fudy pārsūta šos datus pakalpojumu sniedzējam – trešajai personai;     9.1.8. Tiesības iesniegt sūdzību: iesniegt sūdzību Datu aizsardzības inspekcijai vai tiesai Klienta tiesību pārkāpuma gadījumā.     9.2. Šajā sadaļā uzskaitītās Klienta tiesības attiecībā uz personas datu apstrādi nav absolūtas tiesības. Atsevišķos gadījumos citu datu subjektu tiesības vai Fudy juridiskie pienākumi var ierobežot Klienta tiesības.     9.3. Lai izmantotu ar personas datu apstrādi saistītās tiesības vai iesniegtu pieprasījumus, Klientam jāsazinās ar Fudy (kontaktinformācija atrodama sadaļā “Kontaktinformācija.”)     10. PRIVĀTUMA PAZIŅOJUMA GROZĪJUMI    10.1. Fudy ir tiesības vienpusēji papildināt un/vai grozīt šo Privātuma paziņojumu jebkurā laikā. Privātuma paziņojuma atjaunināšanas darījumā atjauninātais Privātuma paziņojums tiek uzrādīts Klientiem, kad tie veic pasūtījumu ar Lietotnes palīdzību.     11. KONTAKTINFORMĀCIJA     11.1. Jebkādu jautājumu vai pieprasījumu gadījumā saistībā ar personas datu apstrādi lūdzam sazināties ar mums pa e-pastu uz adresi estonia-support@fudy.eu.     11.2. Ja jums ir jebkādas pretenzijas saistībā ar personas datu apstrādi, lūdzam jūs vispirms sazināties ar Fudy. Tomēr Klientiem ir tiesības iesniegt savas sūdzības Datu aizsardzības inspekcijai vai tiesai.